„BUDMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000383143
Numer REGON: 101060627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-03-10
Sygnatura akt[RDF/279711/21/481]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2011-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica KRAŃCOWA nr domu 31-33A kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2011-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2011 R. NOTARIUSZ JANINA GÓRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 1.116/2011.2011-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMOLA2011-04-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH2019-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMOLA2011-04-20 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2011-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180000,00 ZŁ2011-04-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMOLA2011-04-20 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-20 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-04-20 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-04-20 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-04-20 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-04-20 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-20 do dziś
725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-04-20 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-20 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-04-20 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2012 okres 18.03.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
2data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
3data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
4data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
5data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
6data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
7data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
8data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
9data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
10data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.03.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.03.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów