INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „DAJ SZANSĘ”

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000382955
Numer REGON: 142888998
Numer NIP: 5222975644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/12962/23/797]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2011-04-06 do dziś
3. NazwaINTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „DAJ SZANSĘ”2011-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SZARECKIEGO nr domu 6 nr lokalu 64 kod pocztowy 01-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTOWARZYSZENIEDAJSZANSE@GMAIL.COM2012-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.11.2010 07.02.2011 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2011-04-06 do dziś
212.03.2019 R., UCHWALONO, ZATWIERDZONO I PODPISANO NOWE BRZMIENIE STATUTU STOWARZYSZENIA BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE JEGO TEKSTEM JEDNOLITYM.2019-04-29 do dziś
328.06.2019 R., ZMIANA § 12, WPISANIE „§ 52 I § 53 UCHYLONY”2019-08-30 do dziś
408.12.2022 R. § 44 I § 55 - OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU PO ZMIANACH.2023-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY2011-04-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH JAK I NIE MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2023-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABDEL AZIZ2019-04-29 do dziś
2. ImionaSADJO SARKI2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKI2012-04-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKI2011-04-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STEFAN2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2011-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKI2019-04-29 do dziś
2. ImionaJULIUSZ JAN2019-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTUNIK2011-04-06 do dziś
2. ImionaJACEK2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŃCUT2011-04-06 do dziś
2. ImionaJERZY ARTUR2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-04-29 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-29 do dziś
347 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-29 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-04-29 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2019-04-29 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-04-29 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-29 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2023-03-15 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2015 okres OD 06.04.2011 DO 31.12.20112015-08-03 do dziś
2data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-03 do dziś
3data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-03 do dziś
4data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
5data złożenia 09.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
6data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
7data złożenia 18.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
8data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
9data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-08 do dziś
10data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.04.2011 DO 31.12.20112015-08-03 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROMOWANIE ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH I UDZIAŁU W NICH ZAWODNIKÓW INNYCH RAS I NARODÓW, 2. PROMOWANIA I PROPAGOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH POPRZEZ SPORT, 3. POPRZEZ SPORT ROZWIJANIE NAUKI, KULTURY, OŚWIATY, 4. POPRZEZ SPORT PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM: RASIZMOWI, KSENOFOBII I NIETOLERANCJI WOBEC INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, RELIGIJNYCH, NARODOWOŚCIOWYCH I ETNICZNYCH, 5. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH POPRZEZ SPORT, 6. KRZEWIENIE RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, 7. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY2019-04-29 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów