GRZEGÓRZECKA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000382819
Numer REGON: 121495143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-08-28
Sygnatura akt[RDF/235409/20/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGÓRZECKA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MASARSKA nr domu 13 nr lokalu B4 kod pocztowy 31-534 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2010 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MGR JAN DAMULEWICZ, MGR WITOLD KAPUSTA, MGR WOJCIECH ZARZYCKI W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 27506/20102011-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONGA2011-11-17 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2011-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) JAK I ROZPORZĄDZANIEM PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ZAŚ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH UPOWAŻNIONY JEST DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONGA2013-06-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-05 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-04-05 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
2data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
3data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
5data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
10data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-07-30 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów