TANIA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000382652
Numer REGON: 142895596
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2016-01-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/3720/16/581]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 61 nr lokalu 100 kod pocztowy 00-819 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2011 R., NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GOŚCINNA 2, 03-287 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1180/2011.2011-04-04 do dziś
230.05.2012 R., REP. A NR 9787/2012, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI -NOTARIUSZ, ADAM SUCHTA NOTARIUSZ S.C, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 12,00-116 WARSZAWA PARAGRAFY ZMIENIONE: § 1. § 9, § 13, § 19 PKT 2, PARAGRAFY DODANE: § 11 UST. 5 PARAGRAFY USUNIĘTE: § 24, § 25, § 262012-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMAŃSKA2012-07-06 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁOTYCH2012-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2012-07-06 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2012-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100,00 ZŁOTYCH2012-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYŃSKI2012-07-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ STEFAN2012-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950,00 ZŁOTYCH2012-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTON2012-09-20 do dziś
2. ImionaSHALVA2012-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100,00 ZŁOTYCH2012-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTON2012-09-20 do dziś
2. ImionaSHALVA2012-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2012-07-06 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2012-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-04-04 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-04-04 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-04-04 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-04-04 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-04 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-04-04 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-04-04 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-04-04 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-04-04 do dziś
1035 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2012 okres 16.03.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
2data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
3data złożenia 15.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.03.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.03.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów