ZDROWIE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000382568
Numer REGON: 142887792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-09-30
Sygnatura akt[RDF/854912/18/936]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142887792 NIP 11328313132011-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZDROWIE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CEDROWA nr domu 54 kod pocztowy 04-533 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.10.2010, NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ, MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ S.C., UL. WSPÓLNA 57 LOK. 6, 00-687 WARSZAWA, REP. A NR 10814/20102011-03-31 do dziś
221.12.2011 R., JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3977/2011, ZMIANA: § 1, § 4 UST. 1, § 5, § 7 UST. 2 DODANIE: § 13A, TEKST JEDNOLITY UMOWY2011-12-29 do dziś
327.08.2015 R. - JOANNA WISZNIEWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3589/2015 - ZMIENIONO § 4, § 5, § 11, § 12, § 13, DODANO § 13 B, § 13 C, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2011-12-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały309.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.492.000 ZŁOTYCH2014-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIEJEWSKI2011-12-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WITOLD2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały77.460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.873.000 ZŁOTYCH2014-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego19365000,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport119360000,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2011-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2011-12-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-10-20 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-10-20 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-20 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-10-20 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-20 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-20 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-10-20 do dziś
855 1 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2015-10-20 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2012 okres 31.03.2011 - 31.12.20112012-11-12 do dziś
2data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-14 do dziś
3data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
4data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-14 do dziś
5data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
6data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
7data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.03.2011 - 31.12.20112012-11-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów