„BOJPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000382327
Numer REGON: 142543555
Numer NIP: 8212605775
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29323/22/809]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142543555 NIP 82126057752011-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOJPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 61 nr lokalu 100 kod pocztowy 00-819 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 SIERPIEŃ 2010 R. -NOTARIUSZ ELŻBIETA SIKORSKA -KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, UL. KILIŃSKIEGO 24, REPERTORIUM A NR 3580/20102011-03-30 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 06.11.2014 R., REPERTORIUM A NR 7531/2014, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ M.TROSZKIEWICZ W SIEDLCACH - ZMIANA PAR. 3 I PAR. 102014-12-09 do dziś
309.10.2015R., REP. A NR 9218/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH UL.PIŁSUDSKIEGO 7, 08-110 SIEDLCE - ZMIANA PAR.17.1.3, PAR.17.1.4, PAR.18.12015-11-24 do dziś
4AKT Z DNIA 18.10.2018 REPERTORIUM A NR 4898/2018 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PIÓRKOWSKI NOTARIUSZ SIEDLCE UL. J. KILIŃSKIEGO 9B ZMIANA: §32018-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONSEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429925432011-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000389922 2011-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁOW 198.000, - PLN (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2015-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2018-08-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2015-11-24 do dziś
2. ImionaKAMIL2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-30 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-03-30 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-30 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-30 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-03-30 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-03-30 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-03-30 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-03-30 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-03-30 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2011 okres 01.10.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 2011 R.2012-08-08 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
7data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
9data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
22011 R.2012-08-08 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2010-31.12.20102011-08-23 do dziś
22011 R.2012-08-08 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-06-182020-07-15 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2022-06-182022-07-19 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-192022-07-22 do dziś