ASTOR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000382324
Numer REGON: 142876417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2016-10-14
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/19942/16/660]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2011-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142876417 NIP 11820620062012-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2015-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat OPOLSKI gmina PONIATOWA miejscowość PONIATOWA2015-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PONIATOWA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 50 kod pocztowy 24-320 poczta PONIATOWA kraj POLSKA 2015-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 STYCZNIA 2011 R., REPERTORIUM A NR 372/2011, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ GARDOCKĄ W WARSZAWIE -AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 STYCZNIA 2011 R., REPERTORIUM A NR 685/2011, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ GARDOCKĄ W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 15 UST. 1 -ZMIANA PAR. 19 UST. 2 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 MARCA 2011 R., REPERTORIUM A NR 3640/2011, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ GARDOCKĄ W WARSZAWIE 1. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 13 UST. 5 STATUTU SKREŚLA SIE W CAŁOŚCI, 2. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 13 UST. 6 STATUTU OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 13 UST. 5, 3. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 13 UST. 7 STATUTU OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 13 UST. 6, 4. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 13 UST. 8 STATUTU OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 13 UST. 7, 5. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 13 UST. 9 STATUTU OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 13 UST. 8, 6. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 23 STATUTU SKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, 7. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 24 STATUTU OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 23, 8. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 25 STATUTU OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 24, 9. ZMIANA PAR. 23 UST. 42011-03-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2011 R., REPERTORIUM A NR 5112/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKA PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOKAL 35, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 6, PAR. 7 ORAZ PAR. 212011-08-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 872/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ MAŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KUNICKIEGO 180 A -ZMIANA PARAGRAFÓW OD 1 DO 24 STATUTU SPÓŁKI.2012-04-13 do dziś
413.11.2014R. NOTARIUSZ ANETA ZAWIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA PAR.2 STATUTU SPÓŁKI, REP.A NR 2311/2014.2015-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-03-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego128195,00 ZŁ2011-08-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1281952011-08-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-03-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego128195,00 ZŁ2011-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości akcji objętych za aport28195,00 ZŁ2011-08-12 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2011-03-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002011-03-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-08-12 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2011-08-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii281952011-08-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane28195 AKCJI SERII B; RODZAJ UPRZYWILEJOWANA: UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY: W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYSŁUGUJE IM DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIZ DYWIDENDA PRZEZNACZONA DO WYPŁTY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI SERII A (NIEUPRZYWILEJOWANYCH)2011-08-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-03-31 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-03-31 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-31 do dziś
433 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-03-31 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-03-31 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-31 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-31 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-31 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-03-31 do dziś
1046 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-03-31 do dziś
1145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI.2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 12.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta112.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji13.11.2014R.- UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 13.11 2014R. - AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 2311/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANETĘ ZAWIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE.2015-01-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSPÓŁKĘ REPREZENTUJE LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2015-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności13.11.2014R.- UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 13.11 2014R. - AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 2311/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANETĘ ZAWIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE.2015-01-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów