ASTEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000382186
Numer REGON: 142879858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-03-06
Sygnatura akt[RDF/190831/20/529]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142879858 NIP 70102892242016-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 09-02-2011 PRZEZ NOTARIUSZA KINGĘ NAŁĘCZ, KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. BOYA -ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA REP. A NR 1858/2011 ZMIANA W DNIU 14.03.2011 REP. A NR 3647/20112011-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻAK2016-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁOTYCH2016-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2011-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻAK2016-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJEŻAK2016-02-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-03-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-03-29 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-03-29 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-03-29 do dziś
541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-29 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-03-29 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-03-29 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-03-29 do dziś
943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-29 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-18 do dziś
2data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-18 do dziś
3data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-18 do dziś
4data złożenia 17.06.2016 okres OD 09.02.2011 DO 31.12.20112016-07-18 do dziś
5data złożenia 06.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
7data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
8data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
9data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-18 do dziś
4OD 09.02.2011 DO 31.12.20112016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-18 do dziś
4OD 09.02.2011 DO 31.12.20112016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów