DOMKAT BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000382046
Numer REGON: 241916956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-06-16
Sygnatura akt[RDF/298979/21/732]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOMKAT BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2016-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. BUDOWLANA nr domu 19D kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2016-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.02.2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGATĘ ŁAKOTA-GĄTARZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 6 REP. A NR 1131/20112011-04-12 do dziś
216.08.2012 R. NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 6, REP. A NR 5153/2012, ZMIENIONO: § 2, § 7, § 8 I § 11 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO NAZWĘ AKTU NOTARIALNEGO OBEJMUJĄCEGO OŚWIADCZENIE WOLI O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI.2012-09-18 do dziś
304.02.2013 R. REP. A NR 653/2013, NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, ZMIENIONO: PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2013-03-21 do dziś
410.01.2017 R., NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 6, REP. A NR 201/2017 -ZMIENIONO: PAR.2, PAR.4 UST.1, PAR.7, PAR.45 UMOWY SPÓŁKI2017-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRASUNEK2011-08-29 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2011-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ2012-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE. 2/JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE. 3.JEŻELI ZARZĄD MA WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURCIUS2017-02-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICPEREZES ZARZĄDU2017-02-09 do dziś
PREZES ZARZĄDU2017-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-09 do dziś
NIE2017-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-12 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-04-12 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-04-12 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-04-12 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-04-12 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-04-12 do dziś
823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2017-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2017-02-09 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2012 okres 16.02.2011-31.12.20112012-09-27 do dziś
2data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
6data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-08 do dziś
7data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-08 do dziś
9data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.02.2011-31.12.20112012-09-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.02.2011-31.12.20112012-09-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów