TAOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000381895
Numer REGON: 301707181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/9016/23/377]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina PUSZCZYKOWO miejscowość PUSZCZYKOWO2011-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PUSZCZYKOWO ulica GOŁĘBIA nr domu 1 kod pocztowy 62-040 poczta PUSZCZYKOWO kraj POLSKA 2011-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 LUTEGO 2011 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DANIELEM WŁODZIMIERZEM FOLWARSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ JUSTYNA BLANDZI NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, POZNAŃ UL. 23 LUTEGO 21/3, REP. A NR 1534/2011.2011-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIŃSKI2011-03-28 do dziś
2. ImionaHENRYK LECH2011-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-03-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2011-03-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2011-03-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2011-03-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-03-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZAK2011-03-28 do dziś
2. ImionaZBYSZKO2011-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-03-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2011-03-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2011-03-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2011-03-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-03-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3016941652011-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000380615 2011-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ -TAOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.2011-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000380615 2011-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-03-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-28 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-03-28 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-03-28 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-03-28 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-03-28 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2020-10-07 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.01.2019 okres OD 28.03.2011 DO 31.12.20112019-01-07 do dziś
2data złożenia 07.01.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-07 do dziś
3data złożenia 07.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-07 do dziś
4data złożenia 07.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-07 do dziś
5data złożenia 07.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-07 do dziś
6data złożenia 07.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-07 do dziś
7data złożenia 07.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-07 do dziś
8data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.03.2011 DO 31.12.20112019-01-07 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów