„BONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000381881
Numer REGON: 241910379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[RDF/411546/22/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina BIERUŃ miejscowość BIERUŃ2011-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIERUŃ ulica TURYSTYCZNA nr domu 1 nr lokalu 32 kod pocztowy 43-155 poczta BIERUŃ kraj POLSKA 2011-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.01.2011, KANCELARIA NOTARIALNA ALINA KATARZYNA KAŁUŻA NOTARIUSZ, REPERTORIUM A NR 399/20112011-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGRZYN PŁAWECKA2011-03-25 do dziś
2. ImionaELFRYDA STEFANIA2011-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2011-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRYKOWSKI2011-03-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ2011-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRYKOWSKI2011-03-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-03-25 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-03-25 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-03-25 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-03-25 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-03-25 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-03-25 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-03-25 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-03-25 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-03-25 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-25 do dziś
1168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-03-25 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-25 do dziś
1368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-03-25 do dziś
1471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-03-25 do dziś
1571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-03-25 do dziś
1671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-03-25 do dziś
1772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-03-25 do dziś
1873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-03-25 do dziś
1974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-03-25 do dziś
2074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-25 do dziś
2142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-03-25 do dziś
2242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-03-25 do dziś
2342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-03-25 do dziś
2442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-03-25 do dziś
2542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-03-25 do dziś
2642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-25 do dziś
2743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 25.03.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
2data złożenia 06.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
3data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
4data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-05 do dziś
5data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-04 do dziś
6data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
7data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.03.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.03.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów