NEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000381852
Numer REGON: 241910959
Numer NIP: 6342779030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[RDF/418051/22/161]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina IMIELIN miejscowość IMIELIN2018-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość IMIELIN ulica UL. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO nr domu 47B kod pocztowy 41-407 poczta IMIELIN kraj POLSKA 2018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.03.2011 R., NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. 1-GO MAJA 5, -REPERTORIUM A NR 607/20112011-03-28 do dziś
213.07.2011 R.-REPERTORIUM „A” NUMER 2318/2011, NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA ELWIRA KUCHARSKA UL. 1-GO MAJA 5 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W PAR. 6 UST. 1 DODANO KOLEJNE PUNKTY OD NUMERU 93 DO NUMERU 1102011-08-24 do dziś
305.11.2012 R. REP. A NR 7368/2012, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2 - ZMIENIONO PAR.: 2, 4, 5, 6, 10 UMOWY SPÓŁKI2013-02-05 do dziś
427.11.2017 R., REP. A NR 5935/2017, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW SZURA, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2017-12-13 do dziś
5AKT NOTARIALNY 30.07.2018 R. REP. A NR 4385/2018, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA, KATOWICE. ZMIENIONO § 3 I § 62018-09-17 do dziś
608.01.2020R. REPERTORIUM A NR 110/2020 NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO §6 I §82020-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2417439582011-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000367490 2011-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODOWSKA2017-12-13 do dziś
2. ImionaGABRIELA ALEKSANDRA2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2013-02-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2013-02-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁ2013-02-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT O ILE ZOSTANIE POWOŁANY, WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI NEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ NEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY W SKŁADZIE: KATARZYNA GREGORCZUK-FEDOROWICZ- PREZES ZARZĄDU, GABRIELA KŁODOWSKA- CZŁONEK ZARZĄDU2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2417439582011-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000367490 2011-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2017-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-12-13 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-12-13 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-12-13 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-12-13 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-13 do dziś
687 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2017-12-13 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-12-13 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-12-13 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
2data złożenia 29.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-23 do dziś
3data złożenia 06.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
4data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
5data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
7data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
8data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
11data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
22012 ROK2013-05-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów