ADJ UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000381722
Numer REGON: 301703622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513325/23/627]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADJ UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SIELSKA nr domu 17A kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.03.2011 ROKU REPERTORIUM A NR 4038/2011 NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2011-03-25 do dziś
213.03.2012 R., REP. A NR 2669/2012, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU § 5 UST. 2 DODANO PUNKT 212.2012-04-05 do dziś
302.12.2015 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF BEGER-SMURZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2019/2015 UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWO OBOWIĄZUJĄCY TEKST UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO GO NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI2015-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJCZAK2015-12-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4200,00 ZŁ2015-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJCZAK2015-12-11 do dziś
2. ImionaDANIEL2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1800,00 ZŁ2015-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJCZAK2015-12-11 do dziś
2. ImionaDANIEL2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoANDRZEJCZAK2015-12-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2015-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2015-12-11 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-12-11 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2015-12-11 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2015-12-11 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-12-11 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-12-11 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-12-11 do dziś
859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-12-11 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 15.04.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
5data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
6data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
9data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
10data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
11data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
12data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.04.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.04.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów