A & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000381678
Numer REGON: 101058820
Numer NIP: 7692209859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530444/23/297]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2011-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BEŁCHATÓW ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 12A kod pocztowy 97-400 poczta BEŁCHATÓW kraj POLSKA 2014-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2010 R., REPERTORIUM A NR 2670/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE, NOTARIUSZ JANINA SITEK.2011-03-25 do dziś
229.06.2017 R., REPERTORIUM A NUMER 21/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ KARLIKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE - ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2018-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOMIŃSKI2011-03-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 208.000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYWIŃSKI2015-09-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2015-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOMIŃSKI2011-03-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-03-25 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-25 do dziś
347 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-25 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-03-25 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-03-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-25 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-03-25 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-03-25 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-25 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 25.03.2011-31.11.20112012-10-24 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 20122013-09-13 do dziś
3data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
4data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
6data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
11data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.03.2011-31.11.20112012-10-24 do dziś
220122013-09-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.03.2011-31.11.20112012-10-24 do dziś
220122013-09-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów