FIRMA HANDLOWA „DYMEKS” IZABELA DYMEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000381610
Numer REGON: 301708559
Numer NIP: 7632117504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452750/22/179]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DYMEKS” IZABELA DYMEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina WIELEŃ miejscowość ROSKO2011-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ROSKO ulica POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 11 kod pocztowy 64-730 poczta WIELEŃ kraj POLSKA 2011-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2011 R., NOTARIUSZ EWA PIERUDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZARNKOWIE, REP. A NR 553/2011.2011-03-24 do dziś
209.06.2011 R., REP. A NR 1633/2011, NOTARIUSZ EWA PIERUDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZARNKOWIE -ZMIENIONO: § 4, § 5, § 8, § 10, § 11, § 13.2011-06-20 do dziś
314.07.2011 R., NOTARIUSZ EWA PIERUDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZARNKOWIE, REP. A NR 2131/2011 -ZMIENIONO § 2.2011-08-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.04.2021R., NOTARIUSZ EWA PIERUDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZARNKOWIE, REP. A NR 1264/2021 - ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZASTĄPIENIE NOWĄ TREŚCIĄ (ZMIENIONO: §5, §6, §7, §8, §10, USUNIĘTO: §16, 17, §18 UMOWY SPÓŁKI)2021-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEK2011-08-26 do dziś
2. ImionaIZABELA BARBARA2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEK2019-06-11 do dziś
2. ImionaNATALIA2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-06-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2019-06-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-06-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEK2021-05-19 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA EUGENIA2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO -KOMPLEMENTARIUSZ2011-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMEK2011-08-26 do dziś
2. ImionaIZABELA BARBARA2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-03-24 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-03-24 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-03-24 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-24 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-24 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-24 do dziś
747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-24 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-24 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2017-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2012 okres 01.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
3data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
4data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
5data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
6data złożenia 13.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
7data złożenia 12.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-12 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów