LABORATORIUM PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000381418
Numer REGON: 142873525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-01
Sygnatura akt[RDF/517261/23/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZWOLEŃSKA nr domu 16A kod pocztowy 04-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2011 R, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ARTUR SZADKOWSKI, REP A 193/20112011-03-22 do dziś
214.02.2022 R., REP. A NR 268/2022, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ARTUR SZADKOWSKI ZMIANA ART 4 UST. 2, ART 6 UST. 1, ART. 6 UST.5, DODAJE SIĘ DO ART 11 UST. 10-13, SKREŚLA SIĘ ART. 172022-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWAROWSKA HANDZLIK2011-03-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA2011-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁOTYCH2012-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANDZLIK2012-05-23 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ALEKSANDER2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2012-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2011-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANDZLIK2011-03-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ALEKSANDER2011-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-03-22 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-03-22 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-03-22 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-03-22 do dziś
571 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-03-22 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-03-22 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-03-22 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-03-22 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2022-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2012 okres ZA 2011 R.2012-05-23 do dziś
2data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-24 do dziś
3data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-24 do dziś
4data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-24 do dziś
5data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
6data złożenia 15.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
12data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2011 R.2012-05-23 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2011 R.2012-05-23 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów