BPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000381289
Numer REGON: 142864897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-10-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/71078/17/597]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142864897 NIP 95221055302012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOJERSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 00-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.03.2011 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SENATORSKA 12, REP. A NR 4177/20112011-03-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 8119/2012 Z DNIA 17.07.2012 ROKU, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JAKUB SZYMCZAK, DOMINIK SZYMCZAK, KATARZYNA SZYMCZAK SPÓŁKA CYWILNA, PRZED NOTARIUSZEM JAKUBEM SZYMCZAKIEM. ZMIENIONO § 8, § 10 UST. 1, § 14 UST. 1 + TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2012-07-26 do dziś
311.12.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SICIŃSKI, REP. A NR 3545/2013, ZMIENIONO § 8, § 10, § 14 + TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYDLAK2011-03-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-03-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2011-03-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-03-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427690122011-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000375974 2011-03-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2011-03-18 do dziś
2. ImionaBOGDAN2011-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-03-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2012-07-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000 ZŁ2012-07-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2011-03-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-03-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2012-07-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPRENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOM.2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427690122011-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000375974 2011-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-18 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-03-18 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-03-18 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-03-18 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-03-18 do dziś
682 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-18 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-18 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2012 okres 18.03.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
2data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
3data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
4data złożenia 14.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-31 do dziś
5data złożenia 14.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
6data złożenia 14.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.03.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów