ENERGA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000381284
Numer REGON: 142863478
Numer NIP: 7582338231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu65Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378408/22/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142863478 NIP 75823382312011-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2011-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica CELNA nr domu 13 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2011-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 LUTEGO 2011 R., KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 2293/20112011-03-18 do dziś
213 KWIETNIA 2011 R. REPERTORIUM A NR 2922/2011, NBARBARA SZYMAŃSKA-PAŁKA NOTARIUSZ W OSTROŁĘCE ORAZ 1.06.2011 REP. A 4349/2011, ZMIANA PAR. 5 I PAR. 6.2011-07-01 do dziś
328.12.2011 R., REP. A NR 4383/2011, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA PROWADZACA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIAN PAR. 5 I PAR. 6, PO PAR. 23 DODAJE SIĘ ZAŁĄCZNIKI NR 1 I NR 2; 22.02.2012 R., REP. A NR 3393/2012, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ ZASTĄPIENIE WYRAZÓW „AKT ZAŁOŻYCIELSKI” -WE WSZYSTKICH FORMACH GRAMATYCZNYCH NA „UMOWA SPÓŁKI” -WE WSZYSTKICH FORMACH GRAMATYCZNYCH; 28.03.2012 R., REP. A NR 5559/2012, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIANA PAR. 8, PAR. 14, PAR. 16 UST.2, PAR. 19 UST.1 PKT 5 LIT. A I B, PAR. 20 UST.1, PAR. 20 UST.2 PKT 1 I PAR. 23 UST.22012-06-13 do dziś
406.09.2013R. REPERTORIUM A NR 14563/2013, TOMASZ BINKOWSKI-NOTARIUSZ, KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU, UCHYLONY W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.2013-10-15 do dziś
501.10.2014 R. REP. A NR 14394/2014, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UCHYLONY W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY PRZYJĄŁ NOWĄ TREŚĆ.2014-10-22 do dziś
620.03.2015 R., REP. A NR 4519/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA MILLER ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU. ZMIANA § 17 UST. 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2015-04-23 do dziś
722.12.2017R. (DWUDZIESTY DRUGI GRUDNIA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO ROKU), REPERTORIUM A NR 17942/2017, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA JOANNY MILLER SPÓŁKA CYWILNA, GDAŃSK, UL. JANA UPHAGENA 21 LOK. 3, UCHYLONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO AKT ZAŁOŻYCIELSKI W NOWYM BRZMIENIU (§1 -§21).2018-05-11 do dziś
802.04.2019 R., REPERTORIUM A NR 4639/2019, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, NOTARIUSZ JONNA MILLER SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU. - NOWE BRZMIENIE OTRZYMAŁ § 16 UST. 2, § 17 UST. 3 PKT 7, - NOWĄ NUMERCJĘ OTRZYMAŁ § 17 UST. 3 PKT 9-13.2019-05-21 do dziś
927.09.2019 R., REP. A NR 12532/2019, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU; ZMIANA § 15, § 17, § 19; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-10-25 do dziś
1001.12.2020 R. W KN AGNIESZKI RUSIŁOWICZ W OSTROŁĘCE, REP. A NR 6364/2020 ZMIENIONO § 17 UST.3 PKT 8 LIT.A. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-12-10 do dziś
1106.09.2021 R. W KN AGNIESZKI RUSIŁOWICZ W OSTROŁĘCE, REP. A NR 7118/2021 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGA CIEPŁO OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5503989852011-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000058898 2011-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.086.0002011-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA2012-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5506582392012-06-13 do dziś
4. Numer KRS0000061837 2012-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.114.000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego14200000,00 ZŁ2012-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15086000,00 ZŁ2011-08-17 do dziś
23896000,00 ZŁ2012-06-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABUDA2020-10-29 do dziś
2. ImionaMARCIN WALDEMAR2020-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2015-07-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-07-29 do dziś
PREZES ZARZĄDU2015-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIURNICKI2011-03-18 do dziś
2. ImionaEDWARD JANUSZ2011-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZIEMSKA2020-10-29 do dziś
2. ImionaMARZENA2020-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2020-10-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-03-18 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-03-18 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-03-18 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-03-18 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-18 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-18 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-03-18 do dziś
825 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2011-03-18 do dziś
925 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2011-03-18 do dziś
1033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
2data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
3data złożenia 04.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
4data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
6data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
10data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
11data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów