BUSINESS4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000381205
Numer REGON: 142859100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2017-08-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/42494/17/89]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WŁODARZEWSKA nr domu 57 A kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2011 R., SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO OLGĘ HUBERT, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA MARKA WATRAKIEWICZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ: KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. T. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, REP. A NR 429/20112011-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKI2011-03-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2011-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2011-03-17 do dziś
2. ImionaOLAF2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2011-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYŃSKI2011-03-17 do dziś
2. ImionaJERZY2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2011-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKI2011-03-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-03-17 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-03-17 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-03-17 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-03-17 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-03-17 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.08.2013 okres 14.01.2011 - 31.12.20112013-09-18 do dziś
2data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
3data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-11 do dziś
4data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-11 do dziś
5data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-11 do dziś
6data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.01.2011 - 31.12.20112013-09-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.01.2011 - 31.12.20112013-09-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów