A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000381111
Numer REGON: 301698000
Numer NIP: 7811864063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-21
Sygnatura akt[RDF/551964/23/204]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina ROKIETNICA miejscowość MROWINO2011-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość MROWINO ulica RADZIWOJA nr domu 10 kod pocztowy 62-090 poczta MROWINO kraj POLSKA 2011-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.10.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ PODSIADŁOWSKĄ SKĄPSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA -SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14 61-701 POZNAŃ, REP. A NR 10169/2010. ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO -AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ PODSIADŁOWSKĄ -SKĄPSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA -SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14 61-701 POZNAŃ, REP. A NR 666/2011 ZMIENIONO § 3 I PRZYJĘTO AKT ZAŁOŻYCIELSKI W NOWYM BRZMIENIU.2011-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMÓLSKA2011-03-18 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2011-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2015-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-01-20 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-20 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-01-20 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-01-20 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-01-20 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2012 okres 18.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2018 DO 14.02.20182018-09-11 do dziś
9data złożenia 13.06.2019 okres OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
10data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-12 do dziś
11data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-12 do dziś
12data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-29 do dziś
13data złożenia 21.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
7OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-12 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-29 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.03.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
7OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.02.2018R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI (15.02.2018R., REP. A NR 832/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA HALCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU),2018-06-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2018-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSMÓLSKA2018-06-01 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2018-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.02.2018R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI (15.02.2018R., REP. A NR 832/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA HALCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU),2018-06-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów