„EXFOLMO-AGL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000381050
Numer REGON: 142861290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2011-03-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4301/11/992]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXFOLMO-AGL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina SOCHOCIN miejscowość SOCHOCIN2011-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SOCHOCIN ulica SZKOLNA nr domu 40 E kod pocztowy 09-110 poczta SOCHOCIN kraj POLSKA 2011-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 13.01.2011 R. REPERTORIUM A NR 179/2011 W KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE PRZED NOTARIUSZEM HENRYKIEM PIOTREM WISZEWSKIM.2011-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAABS2011-03-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 /PIĘĆDZIESIĄT JEDEN/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ /DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.2011-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGL PLASTICS INC.LTD. /Z SIEDZIBĄ W HONG KONGU/2011-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 /CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ /DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.2011-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAABS2011-03-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoYIU2011-03-21 do dziś
2. ImionaCHAN2011-03-21 do dziś
21. NazwiskoMAN KUEN2011-03-21 do dziś
2. ImionaCHAU2011-03-21 do dziś
31. NazwiskoOLESIŃSKI2011-03-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-03-21 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-21 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-03-21 do dziś
419 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-03-21 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-03-21 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-21 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-03-21 do dziś
820 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-21 do dziś
946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-03-21 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów