LA PASSARELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000380919
Numer REGON: 142751006
Numer NIP: 5342461675
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-06-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/16963/15/487]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA PASSARELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość STARA WIEŚ2011-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość STARA WIEŚ ulica GRODZISKA nr domu 170 kod pocztowy 05-830 poczta NADARZYN kraj POLSKA 2011-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 24 LISTOPADA 2010 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KINGĄ NAŁĘCZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ; KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 6/26, 00-621 WARSZAWA, REP. A NUMER 15152/2010.2011-04-18 do dziś
213.02.2014 R., REPERTORIUM A NR 1941/2014, OLGA HUPERT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANY PARAGRAFÓW 7.1 I 82014-04-10 do dziś
317.04.2015R., REP. A NR 903/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA SIERADZ-PODSIADŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM - ZMIANA PAR.7.12015-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEWSKA2014-04-10 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2014-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH2015-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORGOSZ2015-06-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały301 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15050 ZŁOTYCH2015-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEWSKA2011-04-18 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-04-10 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-06-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 11 UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-06-11 do dziś
201 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2015-06-11 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-06-11 do dziś
401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-06-11 do dziś
510 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-06-11 do dziś
610 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2015-06-11 do dziś
738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-06-11 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.12.2012 okres ROK 20112013-01-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20112013-01-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20112013-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów