„ARCHIWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000380915
Numer REGON: 221195490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-01-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/21789/20/971]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARCHIWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2011-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica ZAMIEJSKA nr domu 19 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2011-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2011 R. NOTARIUSZ PAULINA KĘDZIERSKA KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU REPERTORIUM „A” NUMER 243/20112011-03-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 07 WRZEŚNIA 2012 R., REP. A NR 3312/2012 PRZEZ EDYTĘ DZIERŻYŃSKA-ZIELONKĘ, NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SŁUPSKU, ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 I UST. 2 UMOWY ORAZ DODANO UST. 3 W PAR. 4 ORAZ UST. 11 W PAR. 7 UMOWY I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2012-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZYCKA DOBRZYŃ2011-03-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2011-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZYCKA DOBRZYŃ2011-03-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2011-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-03-16 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-03-16 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-16 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-03-16 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-16 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-03-16 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-03-16 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2021-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-01-13 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 16.03.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
2data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
9data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
10data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.03.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.03.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów