„EMPORIUM” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000380905
Numer REGON: 931097912
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-04-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/14783/22/777]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2011-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931097912 NIP 89715606972012-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPORIUM” SPÓŁKA AKCYJNA2011-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2013-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1PROTOKÓŁ Z DNIA 21.02.2011 R., REP. A NR 2364/2011 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7. AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2011 R., REP. A NR 2371/2011 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7.2011-03-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 06.04.2011 R., REP. A NR 1928/2011, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ NIŻYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, ANNY NIŻYŃSKIEJ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UCHWAŁĄ NUMER 3 ZMIENIONO § 5 STATUTU2011-05-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.04.2011 R., REP. A NR 1928/2011, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ NIŻYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, ANNY NIŻYŃSKIEJ NOTARIUSZE SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UCHWAŁĄ NR 4 ZMIENIONO § 5 STATUTU.2011-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-03-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-03-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH „EMPORIUM” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W WARSZAWIE (SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ) W „EMPORIUM” SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z/S W WARSZAWIE (SPÓŁKĘ PRZEKSZTAŁCONĄ) UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „EMPORIUM” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21.02.2011 R.2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EMPORIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-03-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000135816 2011-03-17 do dziś
5. Numer REGON9310979122011-03-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego396771, 20 ZŁ2011-08-26 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji39677122011-08-26 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2011-05-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego396771, 20 ZŁ2011-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-03-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii34400002011-03-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-03-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-05-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1277122011-05-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-05-19 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-08-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4000002011-08-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-08-26 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-03-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKSON2011-03-17 do dziś
2. ImionaNEALE2011-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSAMU2011-03-17 do dziś
2. ImionaANDREW2011-03-17 do dziś
21. NazwiskoNICHOLSON2011-03-17 do dziś
2. ImionaNIGEL ANTHONY2011-03-17 do dziś
31. NazwiskoBLOOMQUEST2011-03-17 do dziś
2. ImionaMARK MURRAY2011-03-17 do dziś
41. NazwiskoSROKA2011-03-17 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-03-17 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2011-03-17 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-03-17 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-17 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-17 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-17 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-17 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-03-17 do dziś
946 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2011-03-17 do dziś
1046 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2011-03-17 do dziś
1190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-03-17 do dziś
1290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-03-17 do dziś
1390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów