„APTEKA W.I.M. WOLNIAK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000380856
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-04-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/21474/15/356]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017429804 NIP 95120311492011-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA W.I.M. WOLNIAK” SPÓŁKA JAWNA2011-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JANA KAZIMIERZA nr domu 64 nr lokalu 37 kod pocztowy 01-248 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109-11-2010 REPERTORIUM A NR 6002/2010, GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SANDOMIERSKIEJ 23 LOK. 18 W WARSZAWIE.2011-03-16 do dziś
2-AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2011 ROKU; -REPERTORIUM A NR 3184/2011; -NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK; -KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ, GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 02-567 WARSZAWA, UL. SANDOMIERSKA 23 M. 18; -ZMIANA § 8, § 11 ORAZ § 12 UMOWY SPÓŁKI.2011-09-20 do dziś
327.03.2015 R., REP. A 2025/2015, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RZYMOWSKIEGO 34 ZMIANA §8, §11, §12 UST. 1, §15 UST. 32015-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-03-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ UCHWAŁA Z 9 LISTOPADA 2010 R. WSPÓLNIKÓW MA PODSTAWIE ART. 581 KSH W ZW. Z ART. 551 § 1 KSH2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA W.I.M. WOLNIAK” SPÓŁKA PARTNERSKA2011-03-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-03-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000053395 2011-03-16 do dziś
5. Numer REGON0174298042011-03-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIAK2011-03-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAKSYMILIAN2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIAK2011-09-20 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2011-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-09-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-09-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIAK2011-09-20 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2011-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIAK2011-03-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAKSYMILIAN2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-16 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-03-16 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-03-16 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2011-03-16 do dziś
585 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2011-03-16 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-03-16 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-16 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów