ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000380843
Numer REGON: 241896314
Numer NIP: 9372645436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[RDF/292411/21/562]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JAWORZE miejscowość JAWORZE2011-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZE ulica ZACISZNA nr domu 8 nr lokalu 9 kod pocztowy 43-384 poczta JAWORZE kraj POLSKA 2011-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 561/2011, NOTARIUSZ ANETA MAGDA-ZIELECKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA, 43-300 BIELSKO-BIAŁEJ, UL. RATUSZOWA 2/102011-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJCZYK2011-03-15 do dziś
2. ImionaLESZEK ANTONI2011-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2550 PLN2011-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESZOWSKI2011-03-15 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2011-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2450 PLN2011-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2011-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJCZYK2011-03-15 do dziś
2. ImionaLESZEK ANTONI2011-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESZOWSKI2011-03-15 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2011-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-03-15 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-15 do dziś
366 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2011-03-15 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-03-15 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-03-15 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-03-15 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-03-15 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-03-15 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-03-15 do dziś
1046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-03-15 do dziś
1147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-03-15 do dziś
1262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-03-15 do dziś
1362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-03-15 do dziś
1463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2012 okres 20.01.2011 31.12.20112012-08-20 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
3data złożenia 04.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
4data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
6data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
7data złożenia 04.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
8data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
9data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
10data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.01.2011 31.12.20112012-08-20 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.01.2011 31.12.20112012-08-20 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów