LABEL ART U. HABER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000380759
Numer REGON: 121489740
Numer NIP: 6783129373
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520858/23/901]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABEL ART U. HABER SPÓŁKA JAWNA2020-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KOCMYRZOWSKA nr domu 23A kod pocztowy 31-765 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124 STYCZNIA 2011 R2011-03-22 do dziś
201.08.2020 R., ZMIANA: §2, §4, §6, §7, §8, §9, §12, §13, §142020-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2011-03-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2011-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGENZOWSKI2011-03-22 do dziś
2. ImionaROBERT2011-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABER2020-09-03 do dziś
2. ImionaURSZULA HELENA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2011-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABER2020-09-03 do dziś
2. ImionaURSZULA HELENA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2011-03-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2011-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGENZOWSKI2011-03-22 do dziś
2. ImionaROBERT2011-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2011-03-22 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-03-22 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-03-22 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-03-22 do dziś
513 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-03-22 do dziś
613 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-22 do dziś
714 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2011-03-22 do dziś
818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-03-22 do dziś
918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-03-22 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów