„ASTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000380530
Numer REGON: 241886267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2015-10-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43872/15/114]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 83 nr lokalu 1 kod pocztowy 00-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 384/2011 NOTARIUSZ WOJCIECH BREKSA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE PRZY UL. STRUSIEJ 3C/302011-03-10 do dziś
217.04.2014 ROKU, REP. A NR 968/2014 ZASTĘPCA NOTARIALNY JUSTYNA LIDNER-MAGDZIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY UŁANOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA UŁANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ 26 LOK. 16A - ZMIANA PKT. 1.32014-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELENBAUM2014-06-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JACEK2014-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2014-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELENBAUM2014-06-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JACEK2014-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-03-10 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-03-10 do dziś
387 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-03-10 do dziś
487 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-03-10 do dziś
587 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-03-10 do dziś
688 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-03-10 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-03-10 do dziś
855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-03-10 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-03-10 do dziś
1056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-03-10 do dziś
1156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-03-10 do dziś
1268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-03-10 do dziś
1370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-03-10 do dziś
1482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-17 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów