ENERGIA HORYZONTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000380449
Numer REGON: 142850518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[RDF/157276/19/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA HORYZONTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA 3 MAJA nr domu 5 nr lokalu 46 kod pocztowy 00-401 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.2011 R., REP. A NR 114/2011, NOTARIUSZ ANETA LESZCZYŃSKA, UL. MELOMANÓW 10 LOK.4, 00-712 WARSZAWA2011-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOS2011-03-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANTONI2011-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2011-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2011-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOS2011-03-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANTONI2011-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2017 okres OD 14.01.2011 DO 31.12.20112017-09-22 do dziś
2data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-22 do dziś
3data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-22 do dziś
4data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-22 do dziś
5data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-22 do dziś
6data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
7data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2011 DO 31.12.20112017-09-22 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.01.2011 DO 31.12.20112017-09-22 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów