EXIMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000380437
Numer REGON: 320971500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306076/21/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ZIELONE WZGÓRZE nr domu 4 nr lokalu 4 kod pocztowy 70-781 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 7160/20102011-03-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LISTOPADA 2012 R. REP. A NR 4402/2012, NOTARIUSZ KRYSTYNA KUBAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: § 7, § 8, § 12, § 13, § 15; AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LISTOPADA 2012 R. REP. A NR 4412/2012, NOTARIUSZ KRYSTYNA KUBAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: § 2, § 7, § 8, § 10, § 12.2013-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEIXIDO KÜRSCHNER2011-03-09 do dziś
2. ImionaMARTIN2011-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500,00 ZŁ2011-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500,00 ZŁ2011-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINGUEZ ALVAREZ2011-03-09 do dziś
2. ImionaMARCOS2011-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500,00 ZŁ2011-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500,00 ZŁ2011-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXIMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3204739432013-01-04 do dziś
4. Numer KRS0000301082 2013-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST EXIMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, W KTÓREGO IMIENIU DZIAŁA ZARZĄD W OSOBACH: MARCOS DOMINGUEZ ALVAREZ, MARTIN TEIXIDO KÜRSCHNER. CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.2013-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXIMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3204739432013-01-04 do dziś
4. Numer KRS0000301082 2013-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-09 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-03-09 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-03-09 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-09 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-03-09 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-03-09 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-03-09 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-09 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2012 okres 29 LISTOPADA 2010 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-27 do dziś
2data złożenia 14.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-31 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
4data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
5data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-25 do dziś
7data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
8data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
9data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
10data złożenia 11.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
11data złożenia 11.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
12data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129 LISTOPADA 2010 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-27 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-05-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów