INSTYTUT STYLU I URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000379962
Numer REGON: 142845144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-06-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/18879/16/258]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142845144 NIP 11328287712012-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STYLU I URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 82 kod pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU 31.01.2011, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 853/20112011-03-04 do dziś
201.03.2012, REP. A NR 1348/2012, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 84, § 62012-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2011-03-04 do dziś
2. ImionaADAM2011-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH2012-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2011-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2011-03-04 do dziś
272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2011-03-04 do dziś
347 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-04 do dziś
447 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-04 do dziś
585 3 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2011-03-04 do dziś
685 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE2011-03-04 do dziś
785 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-03-04 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-03-04 do dziś
955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-03-04 do dziś
1094 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2011-03-04 do dziś
1158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2011-03-04 do dziś
1258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2012 okres ZA 2011 R.2012-03-23 do dziś
2data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
3data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
4data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2011 R.2012-03-23 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2011 R.2012-03-23 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów