„APTEKA PRZY SZPITALU” WOSZCZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000379804
Numer REGON: 356380892
Numer NIP: 6371969997
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-01-25
Sygnatura akt[RDF/578300/24/476]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356380892 NIP 63719699972011-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA PRZY SZPITALU” WOSZCZEK SPÓŁKA JAWNA2011-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2011-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica AL. 1000 -LECIA nr domu 17 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2011-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 16.10.2001, UCHWAŁA Z DNIA 16.02.2011 R., DOSTOSOWUJĄCA UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ DO WYMOGÓW SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH.2011-03-03 do dziś
228.04.2011 R. UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO § 10, UCHWAŁĄ NR 2 ZMIENIONO § 2, § 3, § 7, § 10 UMOWY2011-05-13 do dziś
301.04.2014 R. UCHWAŁA NR 1/2014 - ZMIENIONO § 6, § 9 I § 102014-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-03-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.02.2011 R., DOSTOSOWUJĄCA UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 16.10.2001 R. DO WYMOGÓW SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH.2011-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „PRZY SZPITALU” WIESŁAWA KMIECIK, ANNA PIASNY2011-03-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-03-03 do dziś
3. Numer w rejestrze10762/2001, 10589/20012011-03-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA OLKUSZA2011-03-03 do dziś
5. Numer REGON3563808922011-03-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOSZCZEK2011-05-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ ADAM2011-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOSZCZEK2011-05-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KRYSTYNA2011-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI OD OSÓB TRZECICH ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOSZCZEK2011-05-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ ADAM2011-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOSZCZEK2011-05-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KRYSTYNA2011-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-03 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-03 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-03 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-03-03 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-03 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-03-03 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-03 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-30 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-04-30 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-30 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-30 do dziś
1277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-30 do dziś
1345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-30 do dziś
1477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-25 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-25 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów