INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000379782
Numer REGON: 301669641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396782/22/930]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PSYCHOEDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. TYRWACKA nr domu 13 kod pocztowy 61-615 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2011 R., NOTARIUSZ SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA KURZYCA, SZYMON POSADZY SPÓŁKA CYWILNA, UL. PODGÓRNA 15, REP. A NR 1620/2011.2011-03-04 do dziś
214.05.2015 R., REP. A NR 344/2015, NOTARIUSZ MIKOŁAJ WALKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA EMILIA PAWELEC, MIKOŁAJ WALKIEWICZ W POZNANIU PRZY UL. PIĄTKOWSKIEJ 122/5 ZMIENIONO § 22 UST.22015-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2015-07-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2011-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2011-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2011-03-04 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2011-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2011-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2015-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2015-07-13 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2015-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2015-07-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2011-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2011-03-04 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-03-04 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-03-04 do dziś
486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2011-03-04 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-03-04 do dziś
687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-03-04 do dziś
787 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2011-03-04 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-11 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4data złożenia 25.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
6data złożenia 17.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
7data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
10data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
11data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów