POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000379611
Numer REGON: 142837742
Numer NIP: 9512333643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426405/22/285]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 3 A kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.2011 R, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA MATIAKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, 00-131 WARSZAWA, REP. A NR 1401/20112011-03-01 do dziś
206.02.2012, REP. A NR 836/2012, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA TURKOT, TOMASZ WOJCIECHOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. KOSZYKOWA 60/62 LOK. 36 § 2 UMOWY SPÓŁKI2012-02-29 do dziś
316.05.2013 R., REP. A NR 3029/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, ZMIANY: PARAGRAF: 7, 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2013-06-12 do dziś
406.11.2018R., REP. A NR 3733/2018, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6.1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2018-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBOWSKA2011-03-01 do dziś
2. ImionaTERESA SABINA2011-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2011-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego21000,00 ZŁ2013-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2011-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBOWSKA2017-09-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA IRENA2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIERZBOWSKA2017-09-27 do dziś
2. ImionaTERESA SABINA2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-09-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-03-01 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-03-01 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-03-01 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-03-01 do dziś
582 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-01 do dziś
663 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-03-01 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-03-01 do dziś
873 1 REKLAMA2011-03-01 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-03-01 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 01.03.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
2data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
3data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
4data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
6data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
8data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
9data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
11data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów