CASSUS GIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000379578
Numer REGON: 301687018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-08-17
Sygnatura akt[RDF/233337/20/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCASSUS GIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO nr domu 25A nr lokalu 22 kod pocztowy 61-725 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2011 R., NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. RATAJCZAKA 35, NR REP. A 161/2011.2011-03-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA DYNOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, REP. A NR 1854/2011, ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W MIEJSCE JEGO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI WPISANO NOWĄ TREŚĆ2011-09-14 do dziś
308.12.2017 R., REP.A NR 10092/2017, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2018-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRENTKI2018-08-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2018-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ2020-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRENTKI2011-09-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2011-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-09-14 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-09-14 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2011-09-14 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-09-14 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-14 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-14 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-09-14 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-09-14 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-14 do dziś
1082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2016-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 01.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
3data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
4data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-01 do dziś
5data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-26 do dziś
6data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
7data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
8data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-02-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPI ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KSH W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU CFM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ORAZ CAŁEGO MAJĄTKU CFM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) NA CASSUS GIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CASSUS GIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 23 STYCZNIA 2019 R.2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów