APTEKA VITAFARM KATARZYNA GÓRNA, LEONARDA PIECZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000379347
Numer REGON: 634164908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-11
Sygnatura akt[RDF/576935/24/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634164908 NIP 78315483942011-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VITAFARM KATARZYNA GÓRNA, LEONARDA PIECZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2016-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica 28 CZERWCA 1956 ROKU nr domu 151 kod pocztowy 61-525 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2011 R.2011-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU ZAWARCIA UMOWY Z DNIA 20.11.2000 R. POMIĘDZY KATARZYNĄ GÓRNĄ A LEONARDĄ PIECZYŃSKĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W WYNIKU ZAWARCIA ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 09.02.2011 R. (ART. 26 § 4 K.S.H.). WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ TO: -KATARZYNA GÓRNA WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA VITAFARM ZAREJESTROWANA PRZEZ URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 13285/2001/S; -LEONARDA PIECZYŃSKA WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA VITAFARM ZAREJESTROWANA PRZEZ URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 18286/2001/S.2011-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNA2011-02-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2011-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZYŃSKA2011-02-25 do dziś
2. ImionaLEONARDA2011-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-25 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-25 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-05-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji30.06.2011 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ PRZEZ WSPÓLNIKA KATARZYNĘ GÓRNĄ2016-07-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATORAMI SĄ WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZYŃSKA2016-07-15 do dziś
2. ImionaLEONARDA2016-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNA2016-07-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów