LABORATORIUM BADAŃ DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000379270
Numer REGON: 301680944
Numer NIP: 6172198037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522956/23/339]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAŃ DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2011-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość GOLINA2011-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLINA kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2011-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.02.2011 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 640/2011.2011-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROBUD” SPÓŁKA AKCYJNA2011-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2506752182011-02-24 do dziś
4. Numer KRS0000163889 2011-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2011-02-24 do dziś
242 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-02-24 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-02-24 do dziś
471 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-02-24 do dziś
571 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2012 okres 01.12.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
2data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-13 do dziś
3data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
4data złożenia 29.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-13 do dziś
5data złożenia 29.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
6data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
7data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
8data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
10data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
11data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.11.2011 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4363/2011, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE (UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LABORATORIUM BADAŃ DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 03.11.2011 R.).2011-12-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY POWOŁANIU JEDNEGO LIKWIDATORA, UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR. DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZY POWOŁANIU WIELU LIKWIDATORÓW, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE.2011-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKULCZAK2012-10-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.11.2011 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LABORATORIUM BADAŃ DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 03.11.2011 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 4363/2011, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE.2011-12-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów