DOBRYDOM.POZNAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000379194
Numer REGON: 301680542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2019-11-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/31435/19/492]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRYDOM.POZNAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica POKRZYWNO nr domu 4 kod pocztowy 61-315 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.2011 R., NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, UL. KAROLA LIBELTA 33/6, 61-707 POZNAŃ, REP. A NR 363/2011.2011-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLISZCZ2019-11-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLISZCZ2019-11-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLISZCZ2019-11-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-02-24 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-02-24 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-02-24 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-02-24 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2011-02-24 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-02-24 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-02-24 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-02-24 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-02-24 do dziś
1043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.02.2011 DO 31.12.20112019-07-08 do dziś
2data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-08 do dziś
3data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-08 do dziś
4data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-08 do dziś
5data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-08 do dziś
6data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-08 do dziś
7data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2011 DO 31.12.20112019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2011 DO 31.12.20112019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów