EWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000378989
Numer REGON: 221182352
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-02-10
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/77/21/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221182352 NIP 58427110002012-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2011-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica DROSZYŃSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 80-381 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2011 R. PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 71/73, REPERTORIUM A NR 1185/2011.2011-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROPIEWSKI2011-02-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2011-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2011-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYMARKIEWICZ2011-02-21 do dziś
2. ImionaKAROL JACEK2011-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2011-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2011-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROPIEWSKI2011-02-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2011-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2011-02-21 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-02-21 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-21 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-21 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-02-21 do dziś
614 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2011-02-21 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-02-21 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-02-21 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2016-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 21.02.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
2data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
3data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
5data złożenia 30.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
6data złożenia 17.08.2018 okres OD 31.12.2015 DO 31.12.20162018-08-17 do dziś
7data złożenia 25.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.02.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.02.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
6OD 31.12.2015 DO 31.12.20162018-08-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-02-10 do dziś