BUSINESS OPERATIONS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000378940
Numer REGON: 301677600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-01-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1393/20/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS OPERATIONS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.02.2011 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA DUCZMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 801/20112011-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERCZYŃSKI2011-02-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2011-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2015-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO BĄDŹ WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERCZYŃSKI2015-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2015-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2011-02-21 do dziś
247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-21 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-02-21 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-02-21 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-02-21 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-02-21 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-02-21 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-02-21 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-02-21 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-02-21 do dziś
1163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-21 do dziś
1214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2011-02-21 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-02-21 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-21 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-02-21 do dziś
1669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-02-21 do dziś
1770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-02-21 do dziś
1870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-02-21 do dziś
1973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-02-21 do dziś
2073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-02-21 do dziś
2173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-02-21 do dziś
2273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-02-21 do dziś
2314 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2011-02-21 do dziś
2473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-02-21 do dziś
2574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2011-02-21 do dziś
2674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-02-21 do dziś
2774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-21 do dziś
2877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-02-21 do dziś
2977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-21 do dziś
3077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-02-21 do dziś
3178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-02-21 do dziś
3278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-02-21 do dziś
3378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-02-21 do dziś
3414 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2011-02-21 do dziś
3581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-02-21 do dziś
3682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-02-21 do dziś
3782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-02-21 do dziś
3882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-02-21 do dziś
3982 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2011-02-21 do dziś
4082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-21 do dziś
4185 32 A TECHNIKA2011-02-21 do dziś
4285 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2011-02-21 do dziś
4385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2011-02-21 do dziś
4485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-21 do dziś
4532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2011-02-21 do dziś
4685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-02-21 do dziś
4773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-02-21 do dziś
4846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-02-21 do dziś
4947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-21 do dziś
5047 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-02-21 do dziś
5147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-16 do dziś
2data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
3data złożenia 21.07.2014 okres OD 18.02.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
4data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-30 do dziś
6data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
3OD 18.02.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
3OD 18.02.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów