BUILDING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000378886
Numer REGON: 200422338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-07-18
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10204/17/835]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat MONIECKI gmina JASIONÓWKA miejscowość CZARNYSTOK2011-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość CZARNYSTOK nr domu 20 kod pocztowy 19-122 poczta JASIONÓWKA kraj POLSKA 2011-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2010 R. W KN MARKA ROMANA WIENCONKA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A 9055/2010 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2011-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUILDING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2001324162011-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000275087 2011-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTULEWICZ2011-02-18 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-02-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-02-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-02-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-02-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-02-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA BUILDING COMPANY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -KAŻDY CZŁONEK JEJ ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUILDING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2001324162011-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000275087 2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARTULEWICZ2011-02-18 do dziś
2. ImionaEWELINA2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-02-18 do dziś
21. NazwiskoBARTULEWICZ2011-02-18 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-02-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-02-18 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-02-18 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-02-18 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-02-18 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-02-18 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-02-18 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-18 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-02-18 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-02-18 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-02-18 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-02-18 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-02-18 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-18 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-02-18 do dziś
1577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-18 do dziś
1677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-02-18 do dziś
1782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-18 do dziś
1842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-02-18 do dziś
1943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-02-18 do dziś
2043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-02-18 do dziś
2143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-02-18 do dziś
2243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-02-18 do dziś
2343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-02-18 do dziś
2443 31 Z TYNKOWANIE2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-22 do dziś
2data złożenia 23.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-26 do dziś
3data złożenia 04.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
4data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
6data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 ROK2012-05-22 do dziś
22012 ROK2013-04-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów