„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000378802
Numer REGON: 121466437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448438/22/101]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MALBORSKA nr domu 153 kod pocztowy 30-624 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.02.2011 R., NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KIELECKIEJ 25A, REP. A 1238/20112011-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3571147212011-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000373191 2011-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJKIEWICZ2011-02-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-02-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁOTYCH2011-02-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁOTYCH2011-02-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁOTYCH2011-02-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-02-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4000 ZŁ2018-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ „INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWOJE ORGANY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ „INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST JEJ ZARZĄD, TO JEST PREZES ZARZĄDU MICHAŁ SAJKIEWICZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3571147212011-02-18 do dziś
4. Numer KRS0000373191 2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-02-18 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-02-18 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-02-18 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-02-18 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-02-18 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2011-02-18 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-02-18 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-02-18 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-02-18 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2012 okres 07.02.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-20 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
9data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.02.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-20 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr VIII GR 32/19 data 06.08.20192019-08-22 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 06.09.2019 data UMORZENIE POSTĘPOWANIA2019-12-10 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów