„BUSTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000378736
Numer REGON: 080505054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244771/20/844]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina SANTOK miejscowość WAWRÓW2011-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WAWRÓW ulica OS. BERMUDY nr domu 55 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2018-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2011 R. NOTARIUSZ BEATA WITKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A, NR 719/2011 AKT ZAŁOŻYCIELSKI.2011-02-17 do dziś
221.03.2019 R,NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA-GIEJBO KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A, NR 2269/2019 -ZMIANA TREŚCI § 5 I § 7 -DODANO § 14(1)2019-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDZIELEWICZ2011-02-17 do dziś
2. ImionaTATIANA2011-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ2019-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDZIELEWICZ2015-11-30 do dziś
2. ImionaTATIANA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-02-19 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-19 do dziś
343 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-19 do dziś
445 NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-02-19 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-19 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-19 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.10.2015 okres OD 28.01.2011 DO 31.12.20112015-11-30 do dziś
2data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-30 do dziś
3data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
4data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
5data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
6data złożenia 15.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
7data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.01.2011 DO 31.12.20112015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.01.2011 DO 31.12.20112015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów