APTEKA ŚWIT SPÓŁKA JAWNA PIĘCIŃSKA I WSPÓLNICY

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000378560
Numer REGON: 432315663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-02-18
Sygnatura akt[RDF/581233/24/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 432315663 NIP 71227022502011-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚWIT SPÓŁKA JAWNA PIĘCIŃSKA I WSPÓLNICY2011-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2011-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica ROZTOCZE nr domu 33 kod pocztowy 20-722 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2011-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.01.2011 R.2011-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ, UCHWAŁA Z DNIA 03.01.2011 R.2011-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA ŚWIT SPÓŁKA CYWILNA A. I B. PIĘCIŃSKA2011-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-02-15 do dziś
3. Numer w rejestrze67678, 70001, 852922011-02-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA LUBLINA2011-02-15 do dziś
5. Numer REGON4323156632011-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘCIŃSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘCIŃSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaBEATA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘCIŃSKI2011-02-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SKUTECZNIE MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2011-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘCIŃSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘCIŃSKA2011-02-15 do dziś
2. ImionaBEATA2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘCIŃSKI2011-02-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-15 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-15 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-18 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów