BOKLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000378514
Numer REGON: 142813173
Numer NIP: 5342471426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-05-29
Sygnatura akt[RDF/203270/20/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142813173 NIP 53424714262011-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2011-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica STASZICA nr domu 1 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2011-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2010 R. NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, UL. NIECAŁA 4/2, REPERTORIUM A NR 6681/2010.2011-02-17 do dziś
2-25.03.2011 R. NOTARIUSZ BEATA ŹDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REPERTORIUM A NR 1319/2011, ZMIANA PAR. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. -12.08.2011 R. NOTARIUSZ BEATA ŹDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A 3106/2011, ZMIANA PAR. 11 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2011-10-12 do dziś
314.03.2012 R., NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REPERTORIUM A NR 854/2012, ZMIANA PAR. 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2012-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCYDLARZ2011-02-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 50,00 RAZEM 50.000 ZŁ2016-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCYDLARZ2011-02-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHAŁOWSKA2011-10-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
21. NazwiskoDZWONKOWSKI2011-10-12 do dziś
2. ImionaJAN2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
31. NazwiskoKIEŁCZEWSKI2011-10-12 do dziś
2. ImionaHENRYK2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
2data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
3data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-27 do dziś
6data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów