BUSINESS SOLUTIONS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-18 godz. 03:02:21
Numer KRS: 0000378375
Numer REGON: 301677184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250864/20/17]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SOLUTIONS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WOJSKOWA nr domu 3 A nr lokalu 13 kod pocztowy 60-729 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2011 R., NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 2A, REP. A NR 1243/2011.2011-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2011-02-18 do dziś
2. ImionaROMAN2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550,00 ZŁ2011-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2011-02-18 do dziś
2. ImionaROMAN2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRATAJCZYK2013-09-02 do dziś
2. ImionaPIOTR IRENEUSZ2013-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-09-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-02-18 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-18 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-18 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-02-18 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-02-18 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2011-02-18 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-18 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-02-18 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-02-18 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-18 do dziś
1185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2011-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 18.02.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
2data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
5data złożenia 24.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.02.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.02.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów