ASTRO CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000378190
Numer REGON: 142800408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2011-09-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18401/11/384]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142800408 NIP 12312392792011-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRO CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2011-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica TULIPANÓW nr domu 1 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2011-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.2011 R., NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33, REPERTORIUM A NR 333/20112011-02-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 2983/2011 SPORZĄDZONY W DNIU 27 MAJA 2011 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ARTUREM STANISŁAWEM KOZAKIEM W WARSZAWIE PRZY AL.JANA PAWŁA II NR 61 LOK.4, ZMIANA: ART. 1 UST. 1.5, ART. 6 UST. 6.2 POPRZEZ DODANIE PODPUNKTU 6.2.5, ART. 6 UST. 6.7, ART. 7 UST. 7.1, ART. 8 UST. 8.1.2011-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALA2011-02-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCCI 1.950 PLN.2011-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCACKOWSKI2011-02-10 do dziś
2. ImionaJÓZEF2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2011-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIKOWSKI2011-02-10 do dziś
2. ImionaMAREK WINICJUSZ2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2011-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALA2011-02-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWSKI2011-09-09 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-02-10 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-02-10 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-02-10 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów