BUSINESS ECONOMIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000378186
Numer REGON: 260450820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-06-02
Sygnatura akt[RDF/204308/20/13]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260450820 NIP 65728794332011-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ECONOMIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina STĄPORKÓW miejscowość KRASNA2013-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRASNA nr domu 46 kod pocztowy 26-206 poczta STĄPORKÓW kraj POLSKA 2013-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2010 R., REP. A 9957/2010, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29; 07.02.2011 R., REP. A 892/2011, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 11 UST. 2, UST. 10, § 21. 9.02.2011 R., REP. A 965/2011, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 42011-02-10 do dziś
228.02.2011 R., REP. A 1304/2011, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 2, § 4, § 7.2011-04-13 do dziś
301.03.2013 R., REP. A 988/2013, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 - ZMIANA § 2.2013-04-24 do dziś
401.07.2013 R., REP. A 3846/2013, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 - ZMIANA § 4.2013-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPARROW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603898102016-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000536625 2016-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99 950,00 ZŁ2016-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁA2018-03-23 do dziś
2. ImionaADAM ROBERT2018-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLUDWIKOWSKA BARCIC2015-12-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2015-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-12-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-02-10 do dziś
209 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-02-10 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-02-10 do dziś
419 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-02-10 do dziś
520 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-02-10 do dziś
622 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-02-10 do dziś
723 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-02-10 do dziś
824 PRODUKCJA METALI2011-02-10 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-02-10 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres OD DNIA 10.02.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-12-20 do dziś
2data złożenia 31.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
3data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
5data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
7data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
9data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 10.02.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-12-20 do dziś
2OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 10.02.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-12-20 do dziś
2OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów