LABORATORIUM TECHNOLOGII NAFTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000378042
Numer REGON: 241833822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-05-14
Sygnatura akt[RDF/487268/23/345]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM TECHNOLOGII NAFTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KONIECPOL miejscowość KONIECPOL2012-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIECPOL ulica REYMONTA nr domu 8 kod pocztowy 42-230 poczta KONIECPOL kraj POLSKA 2012-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLABORATORIUM TECHNOLOGII NAFTOWYCH SP. Z O.O. ODDZIAŁ RADOSZYCE2012-07-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina RADOSZYCE miejscowość RADOSZYCE2012-07-19 do dziś
3. Adresmiejscowość RADOSZYCE ulica KONECKA nr domu 76 kod pocztowy 26-230 poczta RADOSZYCE kraj POLSKA 2012-07-19 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2011 R., NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY SIENKIEWICZA 19/3, REPERTORIUM „A” NUMER 196/20112011-02-14 do dziś
229.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 1233/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA ZMIENIONO PAR. 2 UST. 12012-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYMEK2011-02-14 do dziś
2. ImionaHUBERT ADAM2011-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ2012-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2011-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYMEK2011-02-14 do dziś
2. ImionaHUBERT ADAM2011-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZYMEK2012-07-19 do dziś
2. ImionaMARZENA2012-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-07-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2022-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2012 okres 13.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
2data złożenia 10.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
3data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
4data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-30 do dziś
6data złożenia 30.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
7data złożenia 05.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-05 do dziś
8data złożenia 14.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta113.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-05 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-05 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-01-012023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów