BUDIMEX PARKING WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000377967
Numer REGON: 142812357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307835/21/432]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX PARKING WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2011 R., REP. A NR 562/2011, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33.2011-02-10 do dziś
220.06.2012 R., REP. A NR 4707/201 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAJĘ MATIAKOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK -NOTARIUSZ, MAJA MATIAKOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA,00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, ZM. § 2, § 9 UST. 3, § 12 UST. 10, § 17 UST. 3.2012-06-29 do dziś
324.10.2018 R., REP. A NR 16423/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE §1-§24.2018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302011-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2011-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały57.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.881.500,00 ZŁ2018-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3619772122018-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.768.500,00 ZŁ2018-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5650000,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANGROCKI2011-02-10 do dziś
2. ImionaJERZY WŁODZIMIERZ2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2011-02-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLUCZKO2021-01-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
21. NazwiskoROMAŃSKA KWINTA2020-05-25 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-25 do dziś
31. NazwiskoWĘGŁOWSKI2019-02-27 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKWARSKI2014-07-21 do dziś
2. ImionaADAM2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM2014-07-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-02-10 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-02-10 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-02-10 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-02-10 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-10 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2011-02-10 do dziś
771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-02-10 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-02-10 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-02-10 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2012 okres 10.02.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
2data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
3data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
5data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
13data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.02.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.02.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów